7 Adımda Halka Arz

1. İMKB ve SPK'ya Müracaat
Şirket gerekli evrakları hazırladıktan sonra kayda alınmak için SPK’ya, ilgili pazarda işlem görmek için de İMKB'ye müracaat eder. Halka arz sürecinin kısalması açısından İMKB ve SPK başvurularının eşzamanlı olarak yapılması faydalı olacaktır. Başvuru şirket tarafından yapılabileceği gibi yetkili aracı kuruluş tarafından da yapılabilir.

2. Tanıtım Faaliyetleri

Tanıtım faaliyetinin şekli ve tasarımı bu adımda belirlenir. Mümkün olduğunca çok sayıda yatırımcıyı çekmek için tanıtım faaliyetlerine gerekli özenin gösterilmesi yerinde olacaktır. Şirket hisse senetlerinin halka arz edileceğine dair şirket yetkililerinin beyanatları olabileceği gibi, yazılı ve görsel basında şirketin faaliyetleri hakkında bilgilere de yer verilebilir. Diğer taraftan, şirketi tanıtmak amacıyla sadece ulusal alanda değil uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde de tanıtım faaliyetleri yapılabilmektedir.

3. İMKB ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi
Şirketin halka arz ve Borsa'da işlem görme başvurusundaki eksik bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra, şirket merkez ve üretim tesisleri Borsamız ve SPK uzmanlarınca ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunulmaktadır. İşlem görme başvurusunda bulunan şirketin türüne göre (sanayi şirketi, hizmet şirketi, sigorta şirketi, banka vb.) gerçekleştirilen incelemeler arasında çeşitli farklılıklar olsa da temelde aşağıda yer alan hususlar üzerinde durulmaktadır.

- Kalitatif İncelemeler
Şirketin kalitatif değerleri genel olarak; hammadde temini, üretim prosesi, üretim tesisleri, iç ve dış satışlar, süregelen ve proje halindeki yatırımlar, yönetim ve çalışanların durumu, grup şirketleri ile ilişkiler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, hukuki sorunlar, lisans, know-how vb. anlaşmalar, sahip olunan markalar, şirket ve sektör hakkında genel bilgiler, alınması gereken izinler, ruhsatlar ve raporlar, şirketin faaliyeti ile ilgili sözleşmeler, gayrimenkuller ve kiralama işlemleri başlıkları altında incelenmektedir

- Kantitatif İncelemeler
Şirketin finansal durumunun anlaşılması amacına yönelik olarak mali tabloları üzerinde durulmaktadır. Bu incelemelerde, şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve dipnotları incelenmekte, gerekli görülen kalemlerin incelenmesi için mizan ve muavin defterler üzerinde çalışılmakta, finansal durumunun tespiti için statik ve dinamik mali analizin yanı sıra önemli rasyoların analizi yapılmaktadır.

4. Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması
SPK, başvuruyu izahname ve sirkülerin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve uygun görülen hisse senetlerini kurul kaydına alır.

5. Hisse Senetlerinin Halka Arzı

6. Satış Sonuçlarının Bildirilmesi
Satış işlemi tamamlandıktan sonra aracı kuruluş, halka arza ilişkin satış sonuçlarını İMKB ve SPK'ya iletir.

7. Borsa Kotuna Alınma ve İşlem Görmeye Başlama
İMKB'de hisse senetleri işlem görmek üzere başvuran bir şirketin hisse senetleri İMKB uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek karar ile İMKB Hisse Senetleri Pazarlarının birinde işlem görür. İMKB Yönetim Kurulu'nun kararının ardından halka arz sonuçları, izahnamesi ve Borsaca gerekli görülen diğer bilgiler Borsa Günlük Bülteni'nde ve/veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilir. İlanı izleyen işgününden itibaren şirket hisse senetleri ilgili pazarda işlem görmeye başlar.